Husorden

Overholdelse
Husordenen skal overholdes af ejendommens lejere. I det følgende kaldet ”beboeren” Denne har samtidig ansvaret for, at dennes husstand, og de personer, der er på besøg, overholder husordenen.

Hovedprincipperne i ejendommens husorden er, at den beboer, der er omfattet af husordenen, udviser sund fornuft, hensyn overfor andre og ejendommen. Det betyder bl.a., at nedenstående skal overholdes.

Affald
Af dagrenovation skal pakkes ned i lukkede affaldsposer, inden det smides ud i affaldscontainer. Låget til affaldscontaineren skal altid holdes lukket.

Øvrigt affald skal sorteres og placeres i de affaldscontainere/-rum, som er beregnet til det. Ejendommens, renovationsfirmaets og Københavns Kommunens anvisninger skal følges.

Det er ikke tilladt at henstille eller henkaste affald på ejendommens fællesareal ud over på de områder, der er indrettet til det.

Fjerner beboeren ikke affald, herunder byggeaffald, der er blevet anbragt i strid med husordenen, vil affaldet blive bortkørt for beboeren regning.

Cykler, knallerter og barnevogne
Cykler, knallerter, samt barnevogne o. lign må ikke stilles i opgange eller på trapper.

Opgange og trapper må ikke benyttes som opbevaringsplads og skal være ryddelige og fremkommelige.

Cykler, knallerter og barnevogne skal parkeres i de stativer og rum, som ejendommen har indrettet til formålet.

Knallert/scooter/motorcykel kørsel er ikke tilladt i gården.

Ejendommens ejer er berettiget til at fjerne cykler, knallerter og barnevogne, der henstår ubenyttet. Inden da skal ejer have opsat opslag i ejendommen og givet beboerne et passende varsel.

Fællesarealer
Fællesarealer (gård, for- og bagtrapper) skal efterlades ryddelige.

Ejendommens trapper, reposer og øvrige fællesarealer må ikke anvendes til opmagasinering, herunder af planter, reoler, flasker, cykler, barnevogne, klapvogne, lejetøj, sko, støvler, affaldsposer m.v.

Boldspil i gården er forbudt, bortset for spil med skumgummibolde.

Det er ikke tilladt at lufte husdyr i gården. Husdyr må kun være i gården i snor og hvis man er på vej gennem gården. Man må ikke tage ophold i gården med husdyr. Ejer kan forlange husdyret fjernet, hvis det er til gene for andre.

Støj, røg og brandfare
En beboer har pligt til at begrænse lugt- og støjgener i ejendommen mest mulig.

Brug af TV, radio, musikanlæg, musikinstrumenter, maskiner m.v. skal ske under hensyntagen til naboerne. Om nødvendigt skal vinduerne holdes lukket.

Støjende adfærd, høj musik m.v. må ikke finde sted mellem kl. 21.00 og kl. 08.00. Dette kan i rimeligt omfang fraviges ved fester, hvis beboeren har varslet det senest tre døgn inden ved opslag i egen opgang.

Private vaskemaskiner og tørretumblere må ikke bruges mellem kl. 21.00 og kl. 08.00.

Boremaskiner, slibemaskiner og andet støjende værktøj må ikke bruges mellem kl. 21.00 og kl. 08.00. Beboeren skal varsle gulvslibning og vedligeholdelsesarbejder, der medfører gener for naboer, med opslag i egen opgang senest tre døgn før.

Støjende ophold i gården er hverdage og søndage forbudt efter kl. 21.00 og frem til kl. 08.00. Fredag og lørdag efter kl. 22.00 og frem til kl. 08.00. Det er ikke tilladt at spille musik (ud over dæmpet musik, der kun kan høres af de nærmeste omkringstående) i gården uden forudgående tilladelse fra administrator. Efter kl. 21.00 og frem til kl. 08.00 på hverdage og søndage efter kl. 08.00. På fredage og lørdage fra kl. 22.00 frem til kl. 08.00 er al musikafspilning forbudt i gården uden forudgående tilladelse.

Støjklager skal respekteres første gang.

Tobaksrygning i opgange og på indendørs fællesarealer er forbudt.

Det er tilladt at grille på fællesarealer.

Den lokale brandvedtægt skal altid være overholdt.

Fyrværkeri må ikke antændes på ejendommens område.

Dog er affyring af mindre fyrværkeri, under hensyntagen til brandfare, tilladt i gården nytårsaften.

Klager
Den beboer, der vil klage over en anden beboer, bør først tale med vedkommende om, hvad der opleves, og hvordan det generer.

Der er administrator, der behandler klager over beboere, der ikke overholder husordenen.

Skadedyr
Hvis en beboer opdager skadedyr, som fx mus, rotter og kakerlakker m.v. på ejendommens område, er beboeren forpligtiget til straks at meddele dette til vicevært eller administrator.

Det er ikke tilladt at fodre fugle, katte og andre smådyr på ejendommens område.

Er en beboer årsag til, at der er skadedyr på ejendommens område, kan ejer lade skadedyrsbekæmpelsen ske på beboerens regning.

Skader på ejendommen
En beboer må ikke uden ejer/vicevært/administrators godkendelse rekvirere håndværkere på ejendommens regning. Sker det, kan ejer afvise at betale regningen med mindre, der er tale om akutte situationer, hvor det ikke er muligt at få fat i administrator.

Markiser, paraboler m.v.
Der må ikke opsættes markiser eller anden afskærmning eller antenner, paraboler og lignende uden udlejers forudgående udtrykkelige samtykke.

Der må ikke tørres tøj indendørs.

Der henvises i øvrigt til lejekontrakten og lejeloven

København, juli 2018

Link til pdf